014AIA_0057.jpg  014AIA_0022-Raya mosaico. Hondarribia, Gipuzkoa, EuskadiThumbnails 014AIA_0030-Cabracho. Scorpaena porcus. Donostia, Gipuzkoa, Euskadi
014AIA_0057-Sargos juveniles
en el intermareal. San Sebastián Donostia , Guipúzcoa Gipuzkoa . Foto: Alex Iturrate/ LURRAK